Novinka v systému nakládání s odpady v Ostravě

Nádoba zeleň

Město Ostrava zavedlo novinku v systému nakládání s komunálními odpady, která se týká občanů trvale žijících v rodinném domě se zahrádkou. Každý trvale obydlený rodinný dům se zahrádkou na území statutárního města Ostravy má nyní nárok na bezplatné přistavení jedné BIO popelnice o objemu 240 l a pravidelný svoz zeleně (biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu). Statutární město Ostrava si tímto krokem klade za cíl omezit podíl využitelného biologicky rozložitelného odpadu ve směsném komunálním odpadu ukládaném na městskou skládku. Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je navíc vstupní surovinou pro výrobu kompostu – kvalitního přírodního hnojiva, které může být opět využíváno k obohacení půdy, ať už na zahrádkách občanů města, nebo v rámci údržby veřejné zeleně. Odděleným sběrem zeleně tedy výrazně přispějeme ke zvýšení míry využívání komunálního odpadu a k ochraně životního prostředí ve městě. Nová služba bude plně hrazena z poplatku za komunální odpad, který město zachovalo i pro letošní rok ve výši 498 Kč na osobu za rok. Kdo má již vytvořený funkční systém využití zeleně ze zahrádky (vlastní kompostování či chov domácích zvířat, odvoz do sběrného dvora), je v pořádku, když tento systém zachová a BIO popelnici si objednávat nebude.